اجرای نقوش چهارمین فرش خاکی توسط هنرمندان هرمزگان بر ساحل جزیره هرمز آغاز شد.

به گزارش کمیته اطلاعرسانی پدید آورندگان چهارمین فرش خاکی هرمز، احمد کارگران مدیر هنری پروژه فرش خاکی در این باره گفت: با توجه به زمانبندیهای صورت گرفته، با کمک طراحان و اجرا کنندگان، طراحی خطی این اثر آغاز شد.

احمد کارگران در تشریح نقوش به کار گرفته در طراحی چهارمین فرش خاکی در هرمز گفت: طرح اصلی پروژه امسال برگرفته از یکی از اسطورههای بومی جنوب کشور است که به صورت ویژه این اسطوره متعلق به نوار ساحلی هرمزگان و جزیره هرمز میباشد.

به گفته مدیر هنری فرش خاکی اجرای پروژه امسال با دورههای قبل متفاوت است و در تشریح این تفاوت اظهار داشت: تفاوت اجرای چهارمین اثر با سایر دوره های قبل در این است که در دوره کنونی برای این که مشارکت سایر هنرمندان را افزایش دهیم، تصمیم بر آن شد تا قالب کلی طرح را آماده کنیم اما جزئیات را هنرمندان دیگری که به صورت مشارکتی در این دوره همکاری میکنند، بر اساس قالب کلی اعمال نمایند.

وی در ادامه افزود: با اتمام پیادهسازی طرح بر روی زمین مرحله  رنگگذاری نقوش با خاکهای رنگی آغاز میشود.

بنا به گفته احمد کارگران در اجرای چهارمین فرش خاکی جزیره هرمز که روز جمعه 27 بهمن ماه رونمایی خواهد شد از 12 طیف خاکهای رنگی جزیره هرمز استفاده میشود.