عقل سرخ 

اجرای پلور 

دهم شهریور ماه ۱۳۸۷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هنرمندان: 

محمد سایبانی/ بهرنگ عباسپور / محمد بانوج / ایمان کیخا / احمد کارگران/ احسان میرحسینی/ عقیل دادی زاده 

عکس ها : خلیل مویدی 

فائزه محسنی/ معصومه ذاکری/ غلامرضا رحیمیان/ هادی بانوج